متن دعای اعمال ام داوود با ترجمه فارسی

ارسال شده در: خرداد ۱۴ ۱۳۹۱ نوشته شده توسط:

منبع نوشته متن : سایت عرفاندرج یک دیدگاه

translate to persian by ariatemp.ir